Domů / Potřebuji něco na / Hrudník / Na tlumení suchého kašle

SINECOD 50 MG tbl 10x50mg


Žádné hodnocení. Kód: 3374403 Produktové číslo: 8594050580756 SUKL 0015374 Kód SÚKL 0015374
Lék ve formě tablet tlumící kašel
Dostupnost: Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
158,00 Kč , plus doprava
(15,80 Kč/1 ks(tbl))
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
SINECOD 50 MG tbl 10x50mg

1. CO JE SINECOD 50 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sinecod 50 mg obsahuje léčivou látku butamirát-citrát, která patří do skupiny léků nazývaných antitusika - léky tlumící kašel.
Sinecod 50 mg se používá k léčbě suchého, dráždivého kašle různého původu.
Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle, např. při akutních infekcích horních a dolních cest dýchacích, průdušnice a průdušek.
U chronických onemocnění dýchacích cest provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře.

Přípravek Sinecod 50 mg mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINECOD 50 mg UŽÍVAT

Neužívejte Sinecod 50 mg

  • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Děti

Přípravek Sinecod 50 mg nepodávejte dětem do 12 let. Pro tuto věkovou skupinu je přípravek k dispozici ve formě sirupu nebo perorálních kapek

Další léčivé přípravky a Sinecod 50 mg

Neužívejte současně jiné léky na léčbu kašle (především léky podporující vykašlávání hlenu - tzv. expektorancia), neboť kombinace těchto léků může vést k hromadění hlenu v dýchacích cestách.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo které jste v nedávné době užíval(a) včetně léků a doplňků stravy, které jsou k dostání bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, neužívejte Sinecod 50 mg, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Sinecod 50 mg může ve vzácných případech způsobit u některých lidí ospalost. Pokud se Vám toto stane, měli byste být opatrní, pokud řídíte nebo obsluhujete stroje. Vaše dítě by se mělo vyvarovat jízdy na kole nebo skútru v hromadné dopravě, pokud používá Sinecod 50 mg.

Přípravek Sinecod 50 mg obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

 

3. JAK SE SINECOD 50 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Sinecod 50 mg přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá ke krátkodobé léčbě akutního kašle (viz bod 1).

Doporučené dávkování je následující

Dospívající od 12 let: 1 tableta 1-2krát denně.
Dospělí: 1 tableta 2-3krát denně. Jednotlivé dávky se užívají v intervalu 8-12 hodin.

Tablety se polykají celé.

Pokud se u Vás příznaky zhorší či se nezlepší do 5 dnů, poraďte se s lékařem.

Bez doporučení lékaře neužívejte Sinecod po dobu delší než 7 dní. Pokud během této doby nedojde k úplnému vymizení Vašich příznaků, nebo pokud je onemocnění doprovázeno horečkou nebo se objeví jakékoliv jiné obtíže, poraďte se s lékařem.

U chronických onemocnění provázených kašlem se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, který Vám sdělí, jakou dávku a jak dlouho máte přípravek užívat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinecod 50 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku, oznamte to okamžitě svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sinecod 50 mg

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout ve vzácných případech (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000 pacientů): ospalost, kožní vyrážka, nevolnost a průjem.

Tyto nežádoucí účinky by měly odeznít po snížení dávky nebo ukončení léčby. Pokud tyto účinky přetrvávají, přestaňte užívat Sinecod 50 mg a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK SINECOD 50 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu (za "Použitelné do" na krabičce za a výrazem "EXP" na blistru). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Sinecod 50 mg obsahuje

Léčivou látkou je butamirati citras.
Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje butamirati citras 50 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kyselina vinná, povidon 30, hydroxypropylmethylcelulosa, kopolymer MA/MAA 1:1, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hydrogenovaný ricinový olej, metakrylátový kopolymer typ E, monohydrát laktosy, polysorbát 80, mastek, červený oxid železitý, oxid titaničitý, hlinitý lak erythrosinu.

Jak Sinecod 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Sinecod 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou kulaté, bikonvexní, lesklé, rezavě hnědé potahované tablety, na jedné straně označené znakem firmy Zyma, na druhé straně označené PT. Al/PVC/PE/PVDC blistr, krabička.

Velikost balení: 10 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.