Domů / Potřebuji něco na / Hlava a krk / Na bolesti hlavy, teplotu

PANADOL BABY rektální čípky 10x125mg


Žádné hodnocení. Kód: 8590335002364 Produktové číslo: 8596149000077 SUKL 0095611 Kód SÚKL 0095611
Proti bolesti a horečce u dětí od 9kg
Výrobce: GlaxoSmithKline
Produkt již není v prodeji
PANADOL BABY rektální čípky 10x125mg

1. CO JE PŘÍPRAVEK PANADOL BABY ČÍPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Panadol Baby čípky obsahuje paracetamol, látku proti bolesti (analgetikum) a ke snížení horečky (antipyretikum).

Přípravek Panadol Baby čípky je určen ke snížení horečky provázející chřipku a nachlazení, stejně jako infekční onemocnění dětského věku (např. plané neštovice, černý kašel, spalničky a příušnice) a očkování.

Přípravek Panadol Baby čípky je též vhodný k tlumení bolesti provázející prořezávání zubů, bolesti zubů, bolesti v krku při chřipce a nachlazení a bolesti hlavy.

Přípravek je určen pro děti s tělesnou hmotností nad 9 kg.

Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PANADOL BABY ČÍPKY POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Panadol Baby čípky

 • jestliže je Vaše dítě alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6);
 • při těžkém onemocnění jater (včetně akutní žloutenky);
 • při krvácení z konečníku;
 • při zánětu tlustého střeva (proktokolitida).

Panadol Baby se nesmí podávat současně s jinými léky, které poškozují činnost jater.

Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek určen pro děti s tělesnou hmotností do 9 kg.

Upozornění a opatření

Podáváte-li přípravek dítěti s onemocněním jater, ledvin, nedostatkem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy nebo s hemolytickou anemií (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), musíte se o vhodnosti užívání přípravku předem poradit s lékařem.

Vysoká horečka, silná nebo trvající bolest v krku, kašel, bolest hlavy, nevolnost nebo zvracení s bolestmi břicha mohou být příznakem vážnějšího onemocnění, proto vyhledejte neprodleně lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Baby čípky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat (na lékařský předpis i bez něj) a poraďte se o vhodnosti současného podávání tohoto přípravku.

Podáváte-li dítěti tento přípravek, oznamte to lékaři při předpisu jiných léků.

Nepodávejte dítěti přípravek Panadol Baby čípky spolu s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol.

Před podáním přípravku Panadol Baby čípky dítěti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže užívá léky ke snížení krevní srážlivosti (např. warfarin);
 • jestliže užívá léky proti nevolnosti a zvracení (např. metoklopramid, domperidon) nebo ke snížení hladiny tuků v krvi (cholestyramin);
 • jestliže užívá léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti bolesti a horečce ze skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých přípravků (nesteroidních antirevmatik);
 • jestliže užívá některá antibiotika (rifampicin, chloramfenikol);
 • jestliže užívá některé léky k léčbě dny (probenecid);
 • jestliže užívá některé léky k léčbě epilepsie (fenobarbital, lamotrigin);
 • užívá-li zidovudin (k léčbě infekce HIV);
 • užívá-li isoniazid (k léčbě tuberkulózy).

Přípravek Panadol Baby čípky s jídlem, pitím a alkoholem

Panadol Baby čípky je určen pro děti, pokud by však přípravek užíval dospělý, nesmí jej užívat bez doporučení lékaře, pokud má problémy s požíváním alkoholu. Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek je určen pro děti.

Z bezpečnostních důvodů však uvádíme i informace týkající se těhotenství a kojení:
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po poradě s lékařem. Při kojení je možné přípravek užívat 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek je určen pro děti.

Pokud by však přípravek užíval dospělý, uvádíme následující informaci:
Přípravek Panadol Baby čípky nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PANADOL BABY ČÍPKY POUŽÍVÁ

Pokud lékař neurčí jinak, podává se dětem s tělesnou hmotností 9-14 kg 1 čípek až 4krát denně v časových odstupech 6 hodin. Dětem s tělesnou hmotností 15-20 kg se podávají 2 čípky až 4krát denně v časových odstupech 6 hodin.

Minimální interval mezi dvěma dávkami jsou 4 hodiny.

Nepodávají se více než 4 dávky během 24 hodin.

Vzhledem k obsahu léčivé látky se přípravek nemá podávat dětem s tělesnou hmotností do 9 kg.

U dětí se sníženou funkcí ledvin určí dávkování lékař.

Čípek vyjměte z obalu a jemně zaveďte do konečníku. Po zavedení čípku stiskněte na 1-2 minuty hýždě rukou k sobě a ujistěte se, že čípek zůstal v konečníku.

Nepřekračujte doporučené dávkování.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Obsahuje paracetamol, nepodávejte s jinými léky obsahujícími paracetamol.

Nedochází-li ke zmírnění příznaků do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek déle než 3 dny. U kojenců konzultujte každé horečnaté onemocnění ihned s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Panadol Baby čípky, než jste měl(a)

Z důvodu možného rizika selhání jater vyhledejte ve všech případech podezření na předávkování nebo při náhodném požití čípků ihned lékaře, a to i když nelze pozorovat žádné příznaky.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Panadol Baby čípky

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Panadol Baby čípky je při dodržování doporučeného dávkování dobře snášen.

Vzácně (u 1 až 10 osob z 10000) se může vyskytnout kožní vyrážka.

Velmi vzácně (u méně než 1 osoby z 10000) se může objevit zúžení průdušek, poruchy funkce jater nebo ledvin a poruchy krvetvorby. Velmi vzácně byly hlášeny také případy závažných kožních reakcí.

Přestaňte dítěti podávat tento přípravek a ihned kontaktujte lékaře, pokud:

 • se u dítěte objeví alergické reakce, jako je kožní vyrážka nebo svědění, někdy doprovázená dýchacími obtížemi nebo otokem rtů, jazyka, hrdla nebo obličeje;
 • se u dítěte objeví kožní vyrážka nebo olupování kůže, nebo vředy v ústech;
 • se u dítěte již dříve objevily dechové obtíže v souvislosti s podáním kyseliny acetylsalicylové nebo jiných léků proti bolesti ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků, a pokud se u něj podobná reakce objevila znovu v souvislosti s podáním přípravku Panadol Baby čípky;
 • u dítěte dojde k nevysvětlitelné tvorbě modřin nebo krvácení.

Tyto reakce jsou vzácné (objevují se u 1 až 10 osob z 10000).

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK PANADOL BABY ČÍPKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Panadol Baby čípky obsahuje:

Léčivou látkou je paracetamolum 125 mg v jednom čípku.

Pomocnou látkou je ztužený tuk.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.