Domů / Potřebuji něco na / Hlava a krk / Na bolest v krku

TANTUM VERDE spray 30ML 0,15%


Žádné hodnocení. Kód: 8594044140591 Produktové číslo: 8594044140591 SUKL 0010602 Kód SÚKL 0010602
Tantum Verde Spray pro děti od 6 let je indikován k léčbě projevů zánětu v ústní dutině a krku (jako např.afty, záněty nosohltanu, mandlí, záněty dásní).
Výrobce: Medicom International s.r.o.
Dostupnost: Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
159,00 Kč , plus doprava
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
TANTUM VERDE spray 30ML 0,15%

1. CO JE PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE SPRAY A TANTUM VERDE SPRAY FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku je benzydamini hydrochloridum, což je látka s protizánětlivým, bolest tlumícím, mírným místně znecitlivujícím a desinfekčním účinkem.

Přípravek se užívá k léčbě projevů zánětu v ústní dutině a krku spojených s bolestí (jako např. afty, zánět nosohltanu, zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní). Dále se užívá k podpůrné léčbě po ošetření zubů a po chirurgických zákrocích v ústní dutině a krku; v těchto indikacích se přípravek užívá na doporučení lékaře.

Přípravek Tantum Verde Spray je vzhledem k lékové formě vhodný pro dospělé, dospívající a děti od 6 let, a to jen u těch, které jsou schopny spolupráce (zadržet dech při aplikaci).

Přípravek je zvlášť vhodný pro pacienty, kteří mají problémy s kloktáním.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE SPRAY A TANTUM VERDE SPRAY FORTE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte

  • Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Dlouhodobé užívání přípravku může vést ke vzniku přecitlivělosti, proto přípravek užívejte pouze po dobu nezbytně nutnou k léčbě. V případě přecitlivělosti přerušte užívání přípravku.

Zánět dásní může být příznakem onemocnění zubů, proto je v případě neúčinnosti léčby vhodná návštěva zubního lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Není známo, že by přípravek ovlivňoval účinnost jiných léků.

Přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte s jídlem

Aplikujte přípravek po jídle.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
V době těhotenství se přípravek může používat pouze po poradě s lékařem.

Průnik benzydamin-hydrochloridu do mateřského mléka nelze vyloučit, proto by přípravek neměl být užíván v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by po aplikaci přípravku mohlo dojít ke snížení pozornosti při řízení motorových vozidel nebo při obsluze strojů.
Přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte obsahuje methylparaben.
Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE SPRAY A TANTUM VERDE SPRAY FORTE UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tantum Verde Spray

Dospělí a dospívající od 12 let: 4-8 vstřiků 2-6krát denně.
Použití u dětí: děti od 6 do 12 let: 1-3 vstřiky 2-6krát denně.

Tantum Verde Spray Forte

Dospělí: 2-4 vstřiky 2-6krát denně.
Přípravek v této koncentraci není určen pro děti.

Interval mezi aplikacemi je 1,5-3 hodiny.

Návod k použití:

1.Otočte ústní aplikátor (bílou trubičku) do polohy kolmé k lahvičce.
2.Přiložte aplikátor k ústům a namiřte na postižené místo v ústech či krku.
3.Silně zmáčkněte dávkovací pumpičku na horní ploše lahvičky tolikrát, kolik vstřiků je předepsáno. Během jednoho stisku dojde k jednomu vstřiku. Po dobu aplikace zadržte dech.

Před prvním použitím několikrát stiskněte dávkovací pumpičku, aby byla zajištěna aplikace stejnoměrných dávek.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, objeví se horečka či jiné příznaky, musíte se poradit s lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte, než jste měl(a)

Žádné případy předávkování nejsou známy a vzhledem k aplikační formě jsou velmi nepravděpodobné.

Pokud by k předávkování přesto došlo, může se projevit příznaky, jako jsou poruchy spánku, neklid, optické halucinace (mžitky před očima, barevné nebo bílé skvrny) nebo kožní projevy (vyrážka nebo zvýšená citlivost na světlo). Tyto příznaky samy odezní.

V případě předávkování se doporučuje vyvolat zvracení. Polknutí menšího množství přípravku je neškodné.

Při náhodném požití většího množství přípravku (zejména u dětí) vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácně se může vyskytnout pálení v ústech či snížená citlivost v ústech. Tyto účinky mohou být způsobeny ethylalkoholem obsaženým v přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. JAK PŘÍPRAVEK TANTUM VERDE SPRAY A TANTUM VERDE SPRAY FORTE UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte obsahuje

Tantum Verde Spray

Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum 0,15 g ve 100 ml roztoku (1 vstřik představuje 0,17 ml roztoku).
Pomocnými látkami jsou glycerol, ethanol 96%, sacharin, hydrogenuhličitan sodný, methylparaben (E218), aroma máty peprné, polysorbát 20, čištěná voda.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.