Domů / Potřebuji něco na / Hlava a krk / Do nosu

MUCONASAL PLUS nosní sprej 10ml


Žádné hodnocení. Kód: 3478071 Produktové číslo: 8590347070016 SUKL 0223144 Kód SÚKL 0223144
Muconasal® plus nosní sprej se užívá při rýmě u běžného nachlazení, při zánětech vedlejších nosních dutin, při zánětech středního ucha i při rýmě alergické.
Dostupnost: Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
Zlevněno z 109,00 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 99,00 Kč , plus doprava
(9,90 Kč/1 ml)
 
Porovnat Přihlaste se pro přístup do seznamu zboží.
MUCONASAL PLUS nosní sprej 10ml

1. CO JE MUCONASAL PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Oteklá nosní sliznice doprovází často nachlazení a alergickou rýmu. MUCONASAL PLUS můžete používat bez porady s lékařem ke snížení otoků zduřelé nosní sliznice a zprůchodnění nosu u běžných nachlazení a při alergické rýmě. MUCONASAL PLUS můžete také použít po poradě s lékařem k usnadnění odtoku sekretu při zánětech vedlejších nosních dutin a středního ucha. Po podání přípravku MUCONASAL PLUS se účinek projeví během 5 minut a přetrvává zpravidla až 8-10 hodin.

Léčivá látka tramazolin-hydrochlorid je alfa-sympatomimetikum, zužuje cévy, tím sníží bezprostředně po podání otok nosní sliznice a způsobí rychlé a dlouhotrvající zprůchodnění nosu.

Součástí přípravku MUCONASAL PLUS jsou také éterické oleje cineol (eukalyptol), levomenthol a kafr, které příznivě ovlivňují celkové působení přípravku.

Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MUCONASAL PLUS UŽÍVAT

Neužívejte MUCONASAL PLUS

 • Jestliže jste alergický(á) na tramazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže trpíte zeleným zákalem (glaukomem) s úzkým úhlem.
 • Jestliže trpíte chronickou suchou rýmou.
 • Po nitrolebních chirurgických výkonech prováděných nosní dutinou.
 • V prvních třech měsících těhotenství.

MUCONASAL PLUS není vhodný pro děti do 6 let.

Upozornění a opatření

 • Jestliže příznaky onemocnění po podání přípravku MUCONASAL PLUS nezmizí do 7 dnů (u dětí do 3 dnů), poraďte se s lékařem, který rozhodne, zda v léčbě pokračovat či ne. Dlouhodobé podávání přípravků snižujících otok nosní sliznice (alfa-sympatomimetik) může vést k vývoji chronického zánětu (a pocitu ucpaného nosu) a poškození nosní sliznice.
 • Jestliže trpíte některým z následujících onemocnění:
  • vysokým krevním tlakem (arteriální hypertenze);
  • onemocněním srdce;
  • zvýšenou činností štítné žlázy;
  • zvětšenou prostatou (hypertrofie prostaty);
  • feochromocytomem (typ nádoru dřeně nadledvin);
  • porfyrií (vzácná porucha tvorby krve).

Měl(a) byste používat přípravek pouze na doporučení lékaře.

 • Jestliže užíváte současně následující léky:
  • inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) k léčbě deprese nebo tricyklická antidepresiva;
  • vazokonstrikční látky (léky k léčbě nízkého krevního tlaku);
  • léky k léčbě vysokého krevního tlaku.

Měl(a) byste používat přípravek pouze na doporučení lékaře (viz také bod Další léčivé přípravky a MUCONASAL PLUS).

Po ukončení aplikace se může objevit otok nosní sliznice.

Při aplikaci přípravku MUCONASAL PLUS dejte pozor, aby sprej nevnikl do očí a nedošlo k podráždění.

Další léčivé přípravky a MUCONASAL PLUS

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné podávání některých léků k léčbě deprese (MAO inhibitory a tricyklická antidepresiva) nebo vazokonstrikčních přípravků (k léčbě nízkého krevního tlaku) spolu s přípravkem MUCONASAL PLUS může mít vliv na srdečně-cévní systém a vést ke zvýšení krevního tlaku.
Současné užívání s tricyklickými antidepresivy může vést k arytmiím (nepravidelná činnost srdce).

Současné užívání přípravku MUCONASAL PLUS a léků k léčbě vysokého krevního tlaku může mít různé účinky na srdečně-cévní systém.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

MUCONASAL PLUS se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství. V dalším průběhu těhotenství a během kojení má být lék užíván pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Nicméně během užívání přípravku MUCONASAL PLUS se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou halucinace, ospalost, sedace (útlum), závratě a únava.

Proto je třeba opatrnosti při řízení vozidel nebo obsluze strojů. Jestliže se vyskytnou výše zmíněné nežádoucí účinky, je třeba vyhnout se potenciálně rizikovým činnostem, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.

Přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid

MUCONASAL PLUS obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Je dráždivý, může způsobit kožní reakce.

 

3. JAK SE MUCONASAL PLUS UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Podle potřeby 1 dávka do každé nosní dírky, maximálně 4x denně.

Použití u dětí:

Dávkování je stejné pro děti od 6 let a dospělé.

Přípravek nesmí být podáván bez doporučení lékaře déle než 5-7 dnů, u dětí 3 dny.

MUCONASAL PLUS je určen k léčbě pouze dospělých a dětí od 6 let.

Pokyny pro použití dávkovacího rozprašovače

Před každým použitím je třeba dodržovat následující pokyny:

1.Sejměte ochranný kryt dávkovacího rozprašovače.
2.Před prvním použitím je nutno rozprašovač opakovaně stisknout až do vystříknutí spreje. Při dalším použití je rozprašovač automaticky připraven k okamžité aplikaci. Před použitím spreje se vždy vysmrkejte.
3.Nástavec spreje zasuňte do nosní dírky a rozprašovač jedenkrát stiskněte. Stejným způsobem aplikujte přípravek do druhé nosní dírky.

Při aplikaci spreje lehce nosem vdechněte.

4.Nasaďte opět ochranný kryt.

Po použití se doporučuje opláchnout nástavec spreje.

Nevymizí-li příznaky během 7 dnů léčby (u dětí do 3 dnů), poraďte se s lékařem o dalším podávání přípravku MUCONASAL PLUS.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MUCONASAL PLUS, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku MUCONASAL PLUS, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lze očekávat výskyt zvýšeného krevního tlaku a zrychlenou činnost srdce, zejména u dětí, které mohou být následovány náhlým poklesem tlaku krve, šokem, zpomalenou činností srdce a subnormálními (neobvykle nízkými) teplotami.

Při otravě přípravkem MUCONASAL PLUS se mohou střídat fáze zvýšené a snížené aktivity centrálního nervového systému a srdečně-cévního systému.

Zvláště u dětí vede otrava k účinkům na centrální nervový systém projevující se epileptickými záchvaty a ztrátou vědomí (kóma), zpomalenou činností srdce a útlumem dýchání. Příznaky zvýšené činnosti centrálního nervového systému jsou úzkost, neklid, halucinace a epileptické záchvaty.

Příznaky útlumu centrálního nervového systému jsou snížení tělesné teploty, netečnost, spavost a ztráta vědomí (kóma).

Navíc se mohou vyskytnout následující příznaky: rozšíření nebo zúžení zornic, pocení, horečka, bledost, promodralé rty, srdečně-cévní obtíže včetně srdeční zástavy, dýchací obtíže včetně selhání plic a zástavy dechu, psychické změny.

V případě předávkování je třeba ihned vypláchnout nebo vyčistit pečlivě nos.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MUCONASAL PLUS

Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Příští dávku si vezměte obvyklým způsobem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MUCONASAL PLUS

Přípravek MUCONASAL PLUS by měl být užíván pouze v případě potřeby, po odeznění potíží by léčba přípravkem měla být přerušena.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou podle frekvence výskytu rozděleny za použití následujícího pravidla:
velmi časté (>=1/10); časté (>=1/100 až <1/10); méně časté (>=1/1000 až <1/100); vzácné (>=1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému
Není známo: přecitlivělost.

Psychiatrické poruchy
Méně časté: neklid.
Není známo: halucinace, nespavost.

Poruchy nervového systému
Méně časté: bolest hlavy.
Vzácné: závrať, porucha chuti.
Není známo: spavost, sedace (útlum).

Srdeční poruchy
Méně časté: pocit silného nebo nepravidelného bušení srdce (palpitace).
Není známo: nepravidelná činnost srdce, zrychlená činnost srdce.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté: nosní obtíže.
Méně časté: otok nosní sliznice, suchost nosní sliznice, sekrece z nosu, kýchání.
Vzácné: krvácení z nosu.

Gastrointestinální poruchy
Méně časté: nevolnost.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Není známo: vyrážka, svědění, otok kůže (jako příznaky přecitlivělosti).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Není známo: otok sliznice (jako příznak přecitlivělosti), únava.

Vyšetření
Není známo: zvýšení krevního tlaku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

5. JAK MUCONASAL PLUS UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a etiketě za "Použitelné do:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření je možné přípravek používat po dobu 12 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co MUCONASAL PLUS obsahuje

Léčivou látkou je tramazolini hydrochloridum monohydicum 1,265 mg v 1 ml roztoku, což odpovídá tramazolin-hydrochlorid 1,18 mg. 1 dávka obsahuje 70,0 mg roztoku a odpovídá 88 µg léčivé látky tramazolin-hydrochlorid monohydrát.
Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný, benzalkonium-chlorid, hypromelosa, povidon, glycerol 85%, heptahydrát síranu hořečnatého, hexahydrát chloridu hořečnatého, dihydrát chloridu vápenatého, hydrogenuhličitan sodný, chlorid sodný, cineol, levomenthol, přírodní kafr, čištěná voda.

S tímto zbožím kupují
IBALGIN 200mg 24 tablet IBALGIN 200mg 24 tablet Kód: 8594739029170
Připraveno k odeslání
Tablety s obsahem ibuprofenu, který zmírňuje bolest a zánět různého původu, tlumí…
40,00 Kč
Detail
IBALGIN RAPID 400mg 12 tablet IBALGIN RAPID 400mg 12 tablet Kód: 8594739204065
Připraveno k odeslání
Tablety pro rychlou úlevu od středně silných bolestí různého původu
65,00 Kč
Detail
SARIDON 20 tablet SARIDON 20 tablet Kód: 3534510003413
Připraveno k odeslání
Saridon je analgetikum s rychlým nástupem účinku určené speciálně na bolesti hlavy.
122,00 Kč
Detail
VOLTAREN FORTE 2.32% gel 150g VOLTAREN FORTE 2.32% gel 150g Kód: 3366672
Připraveno k odeslání
Gel s obsahem diklofenaku k úlevě od bolesti, k potlačení zánětu a ke zmírnění otoků.
389,00 Kč
Detail
SEPTABENE 16 pastilek 3mg/1mg SEPTABENE 16 pastilek 3mg /1mg Kód: 3236446
Připraveno k odeslání
Septabene dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest,…
139,00 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.